INFORMACJA W SPRAWIE ABOLICJI DOTYCZĄCEJ POBORU WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W TYM ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH

Adam Szumowski

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że wychodząc naprzeciw Mieszkańcom Gmin w których prowadzi swoją działalność że ogłasza abolicję dla osób, które dobrowolnie zgłoszą fakt posiadania nielegalnego przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Z takimi osobami zostanie zawarta umowa, a Spółka nie będzie składała wniosków o wyciąganie konsekwencji karnych przewidzianych w art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków w tym odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej skutkują wzrostem kosztów utrzymania systemu wodno - kanalizacyjnego. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz ujawnienie wszelkich podłączeń do systemu kanalizacyjnego w tym ścieków pochodzących z własnych ujęć wody (studnie) które są nieopomiarowane i nie są zgłoszone do ewidencji w oddziałach KSWiK.

Abolicja ogłoszona przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Obowiązuje do dnia 31 marca 2022r. Po tym terminie ujawniony podczas kontroli nielegalny pobór wody, nielegalne odprowadzenie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej skutkowało będzie złożeniem wniosku o wyciągniecie konsekwencji karnych.
W celu zalegalizowania poboru wody i odprowadzania ścieków należy zgłosić się do Oddziałów naszej Spółki mających siedzibę w każdej Gminie obsługiwanej przez KSWiK. Adresy oddziałów dostępne są na naszej stronie internetowej www.kswik.eu

Zarząd KSWiK