Działalność spółki

Do najważniejszych zadań Spółki należy:

  • zarządzanie posiadaną infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 13 lipca 2001 r., poz. 747 z późn. zm.),
  • prowadzenie działalności wodno-ściekowej w gminach objętych Projektem: Kowarach, Mysłakowicach, Podgórzynie oraz Szklarskiej Porębie,
  • wdrażanie działalności inwestycyjnej, w tym pozyskiwanie środków pozabudżetowych na dalsze przedsięwzięcia,
  • realizacja Projektu pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I”.