Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Ścieków w Mysłakowicach

Adam Szumowski

Inwestycja  pn. „ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach” polega na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków i obejmuje rozbudowę układu mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków. Całe przedsięwzięcie obejmie m.in. realizację nowego ciągu technologicznego mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, w którym wykorzystane zostaną obiekty istniejące na terenie oczyszczalni oraz obiekty nowobudowane. Przewiduje się remonty oraz przebudowę istniejących obiektów, budowę nowych obiektów i sieci między-obiektowych oraz rozbiórki i przekładki istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie kolidującym z nowym zagospodarowaniem terenu i układem technologicznym.

Wykonawca  firma T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. z Warszawy (poprzednia nazwa Varia Tech Sp. z o.o.) wyłoniony został  w postępowaniu przetargowym  dnia 21.03.2018 r.,  natomiast umowa na realizacje zadania została podpisana 11.04.2018 r.

Nadzór inwestorski nad zadaniem  prowadzi  Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z Wrocławia.

Umowa na prowadzenie nadzoru została podpisana dnia 15.12.2017 r.

Planowany  całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia  wynosi  22 921 995 zł.
Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
    -  umowa pożyczki nr:  46/2018/Wn01/OW-OK-KP/P  z dnia 16.04.2018 r.
    Kwota pożyczki : 14 570 221,00 zł
  2. Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
    Umowa pożyczki nr: 119/P/OW/JG/2018  z dnia  28.06.2018 r.
    Kwota pożyczki:  4 051 164,24 zł

 logo nfosigw kolor skrot rastrowe 213x300mala