Spodziewane efekty

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uzyskania efektów (celów pośrednich) w różnych zakresach. Wśród nich są efekty:

formalno-prawne:

 • dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do regulacji prawnych obowiązujących w UE,
 • wniesienie wkładu do realizacji zobowiązań podjętych w czasie negocjacji  akcesyjnych z UE,
 • przyczynienie się do realizacji Narodowego Planu Rozwoju,
 • przyczynienie się do realizacji Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006,
 • przyczynienie się do realizacji „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”,
 • przyczynienie się do realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego,
 • wniesienie wkładu do realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego,
 • realizacja jednego z celów Strategii Rozwoju i Programów Ochrony Środowiska Gmin ZGK,
 • realizacja statutowych celów ZGK.

przyrodnicze:

 • zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
 • poprawa jakości środowiska,
 • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
 • poprawa jakości gleby,
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ochrona przyrody,
 • odprowadzenie wytworzonych ścieków do oczyszczalni, odpowiadających normom polskim  i europejskim,
 • utworzenie jednolitego systemu kanalizacji sanitarnej dla wszystkich zwartych terenów zabudowy,
 • wdrożenie najlepszych dostępnych technologii,
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej,
 • właściwe zagospodarowanie osadów ściekowych,
 • ochrona ujęć wód.

ekonomiczne:

 • zmniejszenie strat w środowisku,
 • zmniejszenie strat wody dostarczanej odbiorcom,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gmin,
 • stworzenie lepszych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego,
 • poprawa efektywności zarządzania gospodarką wodno-ściekową w mieście,
 • efektywniejsza gospodarka osadami ściekowymi z oczyszczalni,
 • pobudzenie rynku usług związanych z budownictwem i turystyką w regionie.

społeczne:

 • zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od krajów Europy Zachodniej w zakresie standardów jakości środowiska oraz infrastruktury technicznej i instytucjonalnej,
 • podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców i turystów,
 • poprawa jakości wody do picia,
 • poprawa warunków sanitarnych,
 • zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców zgłaszanych od kilkudziesięciu lat,
 • likwidacja uciążliwości zapachowych będących wynikiem odprowadzania ścieków sanitarnych do  rowów przydrożnych i niewłaściwej pracy niektórych oczyszczalni ścieków,
 • rozwój lokalnego rynku pracy poprzez stworzenie nowych stanowisk pracy – obniżenie lokalnej  stopy bezrobocia.

partnerzy1