Problemy uzasadniające realizację przedsięwzięcia

    Teren Gór Karkonoszy wraz z Kotliną Jeleniogórską (unikalny w skali Polski obszar) wymaga szczególnej ochrony, a zwłaszcza ochrony środowiska naturalnego - wód, gleby, powietrza oraz krajobrazu. Ochrona środowiska na obszarze będącym bazą dla rekreacji i turystki krajowej oraz zagranicznej, jak również ukierunkowanie rozwoju gospodarczego w oparciu o naturalne walory przyrodnicze tych terenów, jest głównym celem gmin należących do Związku Gmin Karkonoskich.

    Wśród podstawowych problemów, które uniemożliwiają gminom realizację tego celu jest brak odpowiedniej infrastruktury wodno-ściekowej gwarantującej zaopatrzenie w wodę o wymaganych parametrach oraz pozwalającej na właściwe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Dotyczy to ujęć wody, stacji uzdatniania wody, stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej (lub jej braku w wielu miejscowościach), a także istniejącej i brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Podstawowe problemy uzasadniające realizację projektu to:

  • brak sieci wodociągowej w niektórych miejscowościach gmin ZGK,
  • niski stopień skanalizowania obszaru,
  • zły stan i niska sprawność istniejących sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • nieodpowiednia jakość wody do picia dostarczana mieszkańcom w niektórych gminach,
  • odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gleb,
  • możliwość przyjęcia ścieków przez istniejące nowoczesne a niedociążone oczyszczalnie,
  • wniesienie wkładu do realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego.

partnerzy1