O projekcie

    Projekt „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I” poprzez modernizacje i budowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków jest wkładem w realizację Polityki Ekologicznej Państwa. Niniejszy wniosek wypełnia też cele II Narodowej Strategii Ochrony Środowiska poprzez budowę infrastruktury niezbędnej do dostarczenia wody o odpowiedniej jakości i uporządkowanie gospodarki ściekami. Wnioskowana inwestycja jest zgodna z celami i priorytetami Strategii i mieści się w kategorii interwencji w obszarze infrastruktury środowiskowej i wodnej opisanej jako „kanalizacja i oczyszczanie ścieków (kategoria interwencji 345).

    Przedsięwzięcie przyczyni się do wdrożenia w regionie karkonoskim prawa unijnego, a w szczególności dyrektyw:
  • 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca  oczyszczania ścieków komunalnych
  • 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotyczącej wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w Państwach Członkowskich
  • 98/83/EEC z dnia 3 listopada 1998 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
    Stopa przyznanej Projektowi pomocy wspólnotowej wynosi 85%. Uwzględnia ona zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” oraz prognozowane dochody generowane przez Projekt.
Maksymalna kwota pomocy z Funduszy Spójności wynosi 49 399 450 EUR.

 

partnerzy1