Koszty

Koszty przedsięwzięcia obejmują: nakłady na przygotowanie projektów i prace budowlane (a więc przygotowanie terenu i roboty budowlano-montażowe), wydatki na zakup gruntów, usługi związane z prawidłową realizacją projektu (pomoc techniczna, nadzór) i jego promocję.
 
1


Całkowite koszty inwestycyjne nie obejmują kosztów finansowych
w wysokości 640,5 tys. zł.
Całkowite koszty projektu z uwzględnieniem kosztów finansowych
wynoszą 234 851,4 tys. zł.Źródła finansowania Projektu przedstawia poniższy diagram.

2
 
 
Źródła finansowania projektu – środków kwalifikowanych
3
 
Udział środków poszczególnych instytucji we własnych źródłach finansowania
4

partnerzy1