Fundusz spójności i jego stragegia

Fundusz Spójności (FS) jest funduszem Unii Europejskiej utworzonym na mocy Rozporządzenia (WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. Celem Funduszu jest wzmocnienie ekonomicznej i społecznej spójności wśród krajów wspólnoty, poprzez udzielanie pomocy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz transportu. W sektorze środowiska FS zapewnia wsparcie zadań określonych w art. 161 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Jest to wsparcie finansowe dla krajów członkowskich, których PNB na mieszkańca nie przekracza 90% średniej dla wszystkich państw członkowskich. 
 
Zasady korzystania z Funduszu Spójności w Polsce oparte są na Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004 – 2006, zgodnej z Narodowym Planem Rozwoju. Celem wiodącym działań w obszarze ochrony środowiska, w horyzoncie czasowym Strategii, jest zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od krajów Europy zachodniej w zakresie standardów jakości środowiska oraz technicznej i instytucjonalnej infrastruktury w tej dziedzinie. Poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia są jednym z głównych priorytetów  Strategii.
 
Przygotowanie przedsięwzięć do Funduszu Spójności oraz system zarządzania i kontroli odbywa się w sposób zgodny z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie utworzenia Funduszu Spójności (rozporządzenie EC 1164/94 z 16 maja 1994 r.) oraz Rozporządzeniu Komisji w zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spójności i dokonywania korekt finansowych (rozporządzenie nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 roku).
 
 Na system zarządzania składają się:

  • instytucja zarządzająca – Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
  • instytucja płatnicza  – Ministerstwo Finansów,
  • instytucje pośredniczące w sektorze środowiska – Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Pośrednicząca I szczebla) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Pośrednicząca II szczebla).

Minister Środowiska wskazuje projekty do dofinansowania z FS. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na mocy porozumienia z 4 grudnia 2002 r. podpisanego pomiędzy Ministerstwem Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest organem odpowiedzialnym za przygotowanie projektów finansowanych z FS.  NFOŚiGW  delegował część swoich  praw i obowiązków związanych z przygotowaniem przedsięwzięć do WFOŚiGW.
 
Wnioski sporządzone przez wnioskodawców zanim zostaną przesłane do Komisji Europejskiej muszą uzyskać rekomendację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego (SUZ), Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego (KUZ).  Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację projektów w sektorze ochrony środowiska są: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, przedsiębiorstwa komunalne oraz inne podmioty publiczne.

Strona Funduszu Spójności:  www

partnerzy1