Cel Przedsięwzięcia

Celem Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin ZGK do wymagań Polski i Unii Europejskiej. A tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.     

Cel ten będzie realizowany poprzez wyposażenie gmin biorących udział w inwestycji w odpowiednią infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG (dot. oczyszczania ścieków komunalnych z dnia 21 maja 1991 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. [w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 168.poz. 1763 z 08.07.2004 r.)] oraz spełnienie przez gminy wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Realizacja przedsięwzięcia zapewni dostarczenie mieszkańcom gmin ZGK wody do picia o jakości odpowiadającej standardom określonym w Dyrektywie 98/83/EC z 3 listopada 1988 r. (w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do picia). Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do ochrony zasobów wody do picia dla aglomeracji jeleniogórskiej.

partnerzy1