Artykuły

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Ścieków w Mysłakowicach

Inwestycja polega na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach i obejmuje rozbudowę układu mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków. Całe przedsięwzięcie obejmie m.in. realizację nowego ciągu technologicznego mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, w którym wykorzystane zostaną obiekty istniejące na terenie oczyszczalni oraz obiekty nowobudowane. Przewiduje się remonty oraz przebudowę istniejących obiektów, budowę nowych obiektów i sieci między-obiektowych oraz rozbiórki i przekładki istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie kolidującym z nowym zagospodarowaniem terenu i układem technologicznym. Wykonawca realizujący zadanie wyłoniony został 21.03.2018 r. Planowany koszt realizacji przedsięwzięcia opiewa na kwotę 18 635 768,00 zł, z czego pożyczka na powyższy cel ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 14 570 221,00 zł, a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4 051 164,24 zł.

 

partnerzy1